ผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ด้วยโปรแกรม Acrobat Professional / Flip Publisher และโปรแกรม Macromedia Flash

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นิทานก่อนนอน...โดย อ.ธนารักษ์ ยืนยง รร.ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง   Click !

เซลล์แสงอาทิตย์...โดย อ.ชิษณุพงศ์ พรวนต้นไทร
รร. พญาไท
  Click !

แบบฝึกหัดการเขียนสะกดคำชั้น ป.1...โดย อ.อรรัตน์ รัตนสกล รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ   Click !

แผนการจัดการเรียนรู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
ชั้นป.1 ...
โดย อ.สุกัลญา แป้นโพธิ์  รร.พญาไท   Click !

ปริศนาผะหมีดอกสร้อย ตอนที่ 1, 2, 3 ...
โดย อ.จุฑามาศ ธุวังควัฒน์  รร.วัดสังข์กระจาย
   Click !

แผนการจัดการเรียนรู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
ชั้นป.2 ...
โดย อ.สุกัลญา แป้นโพธิ์  รร.พญาไท   Click !

แผนการสอน 2550 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 - 6 (ฝึกพูด)... โดย อ.ภัคกมล เครือมาก รร. พญาไท   Click !

แผนการจัดการเรียนรู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
ชั้นป.3 ...
โดย อ.สุกัลญา แป้นโพธิ์  รร.พญาไท   Click !

บัตรคำ (ฝึกพูด)... โดย อ.ภัคกมล เครือมาก รร. พญาไท   Click !

แผนการจัดการเรียนรู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
ชั้นป.4 ...
โดย อ.สุกัลญา แป้นโพธิ์  รร.พญาไท   Click !

กําหนดการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย ปีการศึกษา 2549 ภาคเรียนที่ 1 และ 2...
โดย อ.สมสมัย เหมือนเผ่าพงษ์ รร. พญาไท
   Click !
สัตว์น้อยเพื่อนรัก...โดย อ.บันดีรัตน์  ขุนจันทร์
รร. มัธยมพัทลุงพิทยา จ.พัทลุง
  Click ! 

ตารางเก้าช่องพาน้องรักการอ่านผ่าน IT... โดย อ.สมสมัย เหมือนเผ่าพงษ์ รร. พญาไท   Click !
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง สมุนไพรไืืทย...
โดย อ.กวินท์ นนทรีกาญจน์ รร. อนุบาลพิบูลเวศม์   Click !

นิทานเรื่องลิงเจ้าปัญญา... โดย อ.สิริกร นาคโต 
รร. พญาไท
   Click !
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง สัตว์หากินกลางคืน...
โดย อ.สมจิตต์ วาสุกรี รร. วัดหนัง    Click !

นิทานเรื่องลมกับดวงอาทิตย์... โดย อ.สิริกร นาคโต 
รร. พญาไท
   Click !
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง สมุนไพรไทย...
โดย อ.กาญจนา ศรีทอง รร.พล้านีลวัชระ   Click ! 

นิทานพื้นบ้านเรื่องราชสีห์กับหนู... โดย อ.อานนท์ ทองดง  รร. พญาไท   Click !
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง พรรณไม้สมุนไพร ชั้นประถมศึกษา
โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รร.พญาไท   Click ! 
หนัีงสืออ่านประกอบ เรื่องมาตราตัวสะกด เล่ม 1 ชั้น ป.4...
โดย อ.พรรณี  พลายคุม รร. อนุบาลพิบูลเวศม    Click !
   
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง หนังสือภาพเด็กปฐมวัย...
โดย อ.ประไพ ชัยสมบัติ รร.วัดหนัง  Click
   
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง มาตราตัวสะกด มาตรา ก กา เล่ม 1
ชั้น ป.4...
โดย อ.พรรณี  พลายคุม รร. อนุบาลพิบูลเวศม    Click !
   
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิทานคุณธรรม เรื่องอีกาหัวดื้อ...
โดย อ.นฤมล วิทยานุกรณ์ รร. อนุบาลวัดพิชัยสงคราม  Click !
   
       
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

How to Paint the Color...โดย อ.สิริกร นาคโต
รร.พญาไท
   Click !

อนุบาลจันทร์เจ้าพาเที่ยว...โดย อ.ณัฐฐา, อ.ณัฐพร รร.อนุบาลจันทร์เจ้า   Click !
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องรำวงมาตรฐานเพลงหญิงไทย
ใจงาม ชั้น ป.4...
โดย อ.กัลยา หนูจ่าย  รร.พญาไท   Click !

มารู้จักสมุทรปราการ...โดย อ.ธนารักษ์ ยืนยง รร.ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง   Click !
   

วันลอยกระทง...โดย อ.วีริณ เชื้อแก้ว รร.ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง   Click !
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วัดไทย...โดย อ.รัฐวิพร จีถม รร.พิบูลอุปถัมภ์   Click !

ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 ...โดย อ.พรใจ ด้วยตั้งใจ
รร.วัดสังข์กระจาย
   Click !

การเลือกตั้ง ส.ว....โดย อ.กัลยา มั่นในธรรม รร.ราชวินิต(ประถม)  Click !
   

อำนาจอธิปไตย....โดย อ.กัลยา มั่นในธรรม รร.ราชวินิต(ประถม)  Click !
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พืชสวนโลก....โดย อ.กัลยา มั่นในธรรม
รร.ราชวินิต(ประถม)
  Click !

ทฤษฎีบทพิทาโกรัส และบทกลับของทฤษฎี ชั้น ม.2....
โดย อ.ยุคลทิพย์ ใจขำ รร.บ้านกุงประชาสรรค์
  Click !

บาตรพระ....โดย อ.กัลยา มั่นในธรรม
รร.ราชวินิต(ประถม)
  Click !
   

ตำราท่ารำซัดหน้าบทละครชาตรี....โดย อ.สุพร 
รร.ราชวินิตมัธยม
  Click !
   

ทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม...โดย อ.ทัศนีย์ ยงเจริญชัยสิทธิ์  รร.วัดเวตวันธรรมาวาส  Click !
   

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน....
โดย อ.ชุติกาญจน์ รร.พญาไท
  Click !
   

งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี....
โดย อ.สายพิณ เพ็ชรอินทร์  รร.พญาไท
  Click !
   

กรุงเทพมหานคร....โดย อ.กัลยา มั่นในธรรม
รร.ราชวินิต(ประถม)
  Click !
   

การปกครองระบอบประชาธิปไตย....โดย อ.กัลยา มั่นในธรรม
รร.ราชวินิต(ประถม)
  Click !
   
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เที่ยวเมืองไทย... โดย อ.รัตติกร
ตรีว่าอุดม รร. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
   Click !
   
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เทศกาลเที่ยวเมืองไทย...
โดย อ.เมตตา ทองอ่อน รร.
รร. อนุบาลพิบูลเวศม    Click !
   
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง การเล่นของเด็กไทย...
โดย อ.สุธามาศ รัตนพงศ์วัฒนา รร. วัดหนัง    Click !
       
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องสมรรถภาพทางกาย
ชั้นประถมศึกษา
โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รร.พญาไท  Click

การสร้างตารางด้วยโปรแกรม Powerpoint
โดย อ.สุนทรี สายสระสรง รร.วังไกลกังวล   Click !

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกีฬาประเภทต่าง ๆ
ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รร.พญาไท
   Click ! 

การสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติด้วยโปรแกรม
Powerpoint 
โดย อ.สุนทรี สายสระสรง
รร.วังไกลกังวล
   Click !

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รร.พญาไท
  Click !

การสร้างนามบัตรด้วยโปรแกรม Powerpoint
โดย อ.สุนทรี สายสระสรง รร.วังไกลกังวล   Click !

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องกีฬาเทเบิลเทนนิส, การส่งลูกบอล
ในรูปแบบต่าง ๆ  ชั้น ป.6...
โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รร.พญาไท
   Click ! 

เทคนิคการค้นหาข้อมูล...โดย อ.ชลธิชา ศรีวะสุทธิ์
รร.มหาวีรานุวัตร
   Click !

งานวิจัยวิชาพลศึกษา ชั้น ป.5...โดย อ.อุทัย สุขเสริม
รร.บางบัว
   Click !

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 1 ชั้น ป.1...
โดย อ.อุรชา ประภาวดี รร.ราชินีบน
   Click !

วิชาสุขศึกษา ชั้น ป.2...โดย อ.จุลีพร จุรุพันธ์ รร.วังไกลกังวล   Click !

อินเทอร์เน็ต 1...โดย อ.สุนทรี สายสระสรง รร.วังไกลกังวล  Click !

วิชาลูกเสือ...โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รร.พญาไท   Click !

อินเทอร์เน็ต 2...โดย อ.สุนทรี สายสระสรง รร.วังไกลกังวล  Click !

เพศศึกษาวัยรุ่น ชั้น ป.6...โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รร.พญาไท
   Click !

การสร้าง E-Book ด้วย Acrobat 6.0 ภาค 1...
โดย อ.คู่บุญ ศกุนตนาค รร.วัดเจ้ามูล
  Click !

นวัตกรรมดนตรีการเคลื่อนไหว...โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รร.พญาไท   Click !

หนังสืออ่านประกอบ เรื่องอินเทอร์เน็ตกับการเรียนรู้...
สำหรับชั้น ป.5 
โดย อ.รุ่งเรือง หมื่นนุช
รร.วัดหงส์รัตนาราม
   Click !

ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด...
โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รร.พญาไท
   Click !

โปรแกรม MicroWordPro...โดย อ.ธาริณี เจริญสุข
รร.พญาไท
  Click !

สมรรถภาพทางกาย...โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รร.พญาไท
   Click !

โปรแกรม Macromedia Authorware V. 7...
โดย อ.ภวิกา สระมาลา รร.พญาไท
  Click !

อาหาร...โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รร.พญาไท
   Click !

การสอนโปรแกรม Paint...โดย อ.ศรีสมร เพ็ญไพบูลย์
รร.พญาไท
  Click !

เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเป็นวัยรุ่น...โดย อ.แววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท   Click !

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์...โดย อ.ชลธิชา ศรีวะสุทธิ์
รร.มหาวีรานุวัตร
   Click !

วันงดสูบบุหรี่โลก...โดย อ.สิริกร นาคโต รร.พญาไท   Click !

การสร้างภาพออโรล่า ด้วยโปรแกรม Photoshop CS
ชั้น ป.6 
โดย อ.นราภรณ์  วรรณพฤกษ์
รร.
อนุบาลวัดนางนอง  Click !

ใบความรู้เรื่อง สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย...
โดย อ.อาภรณ์ พงศ์พิพัฒนชัย รร.พญาไท
   Click !

การสร้างกราฟด้วยโปรแกรม Powerpoint
โดย อ.สุนทรี สายสระสรง รร.วังไกลกังวล   Click !

สุขภาพของเรา ชั้น ป.2...โดย อ.จุลีพร จุรุพันธ์
รร.วังไกลกังวล
   Click !

การจัดการรูปร่างอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Powerpoint
โดย อ.สุนทรี สายสระสรง รร.วังไกลกังวล   Click !

แบบทดสอบสุขศึกษา ชั้น ป.2...โดย อ.จุลีพร จุรุพันธ์
รร.วังไกลกังวล
   Click !

การสร้างการ์ตูนในดวงใจด้วยโปรแกรม Powerpoint
โดย อ.สุนทรี สายสระสรง รร.วังไกลกังวล   Click !

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการปฐมพยาบาล ชั้น ป.6...
โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รร.พญาไท   Click !

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1...

โดย อ.ชิษณุพงศ์ พรวนต้นไทร รร. พญาไท  Click !

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการส่งลูกบอลระดับหน้าอก
ชั้น ป.2 - 3 และชั้น ป.6...
โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รร.พญาไท
   Click !

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง Microsoft Powerpoint
ชั้นประถมศึกษา
โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รร.พญาไท
   Click ! 

สุขภาพเรื่องน่ารู้....โดย อ.กัลยา มั่นในธรรม
รร.ราชวินิต(ประถม)
  Click !

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง โปรแกรม Paint ชั้นประถมศึกษา
โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รร.พญาไท   Click ! 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เพศศึกษา้... โดย นางสาวพรสิริ
สบเสถียร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  Click !
คอมพิวเตอร์ 1 ชั้น ป.1....โดย อ.รัตนา  เสียงล้ำ
รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
  Click !
งานนำเสนอ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่...
โดย นางสาวมณฑิตา วงศ์วัฒนนาถ นักศึกษามหาวิทยาลัย ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  Click !
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับลูกเสือสามัญ
ชั้นประถมศึกษา
โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รร.พญาไท
   Click !
   
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย
ชั้นประถมศึกษา
โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รร.พญาไท
   Click !
   
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภูมิประเทศของภาค
ต่างๆ ในประเทศไทย ชั้นประถมศึกษา
โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รร.พญาไท
   Click !
   
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ชั้นประถมศึกษา
โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รร.พญาไท
   Click !
   
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง สงครามเก้าทัพ ชั้นประถมศึกษา
โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รร.พญาไท
   Click !
   
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ การออกแบบ -
การเลือกใช้สี...
โดย อ.ศรีสมร เพ็ญไพบูลย์ รร.พญาไท  Click !
   
การค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ด้วย Google.com...
โดย อ.กวินท์ นนทรีกาญจน์ รร. อนุบาลพิบูลเวศม  หน้า1 | หน้า2 | หน้า3
   
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นระบบ
คอมพิวเตอร์ ...
โดย อ.นภาลัย เซ็งใช้ รร. โรงเรียนเซนต์ฟรัง
ซีสซาเวียร์คอนแวนต์
   Click !
       
 สาระความรู้ อื่น ๆ ของผู้เข้าอบรม

อยากให้อ่าน...โดย อ.ธาริณี เจริญสุข รร.พญาไท  Click !

ชุดการเรียนรู้ การบริหารจัดการการเงินอย่างพอเพียง
เล่ม 1
... เข้าถึงและเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
บูรณาการเพื่อชีวิตและสังคมฯ (รร.ราชวินิต-ขยายโอกาส
การจัดการศึกษา ช่วงชั้นที่ 3)
  Click !

การจัดการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอน...
โดย อ.แววนภา กาญจนาวดี  รร.พญาไท
  Click !

นำเสนอโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ...
โดย อ.วีริณ เชื้อแก้ว รร.ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
   Click !
พ่อของแผ่นดิน (ผลงานนักเรียนชั้น ป.6)...
โดย อ.เตือนใจ วสเกษม  รร.พญาไท   Click !
งานวิจัยเรื่อง ความต้องการด้านวิชาการของครูลศึกษา
ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
...
โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รร.พญาไท
  
Click ! 
การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)...
โดย อ.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ  รร.พญาไท   Click !
หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544  ฉบับปรับปรุง 2549

โดย อ.ลัดดาวรรณ  แก้วเมฆ  รร.บ้านหนองหอย
จ.ปราจีนบุรี
  Click !
รายงานการดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม
ปีการศึกษา 2548 - 2550

โดย คณะกรรมการโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม
ปีการศึกษา 2548 - 2550  ผลงานจากเด็กชายวรัตม์
กิตติวิมลพรรณ
  
Click !
ตัวอย่างการสร้างหน้าจบด้วยโปรแกรม Flash 8...
โดย นางสาวพรสิริ สบเสถียร นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
   Click !
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม Flip Publisher ...
โดย อ.นฤมล วิทยานุกรณ์ รร. อนุบาลวัดพิชัยสงคราม  Click !