รายการนวัตกรรมก้าวใหม่
การศึกษาไทย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
(e - book)
โรงเรียนพญาไท
สพท. กรุงเทพมหานครเขต 1
ระดับชั้นประถมศึกษา

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผลงานนักเรียน

(e - book)

โรงเรียนพญาไท
สพท. กรุงเทพมหานครเขต 1
ระดับชั้นประถมศึกษา

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
เอกสารประกอบการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิชา 2000-1401
เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
สนง.คก.การอาชีวะศึกษา
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
เอกสารประกอบการสอน
วิชาอนามัยและความปลอดภัย
เรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
สนง.คก.การอาชีวะศึกษา

ผลงาน Flash ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างบทเรียน E-Learning ด้วย Flash 8 รุ่นที่ 3
อบรม วันที่ 13 - 14 ตุลาคม
2551
เอกสารเผยแพร่ Click !

ผลงาน E- Book ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Flip Publisher
รุ่นที่ 1 อบรม วันที่ 11 - 12 ตุลาคม
2551
เอกสารเผยแพร่ Click !

ผลงาน Flash ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างบทเรียน E-Learning ด้วย Flash 8 รุ่นที่ 2
อบรม วันที่ 25 - 27 ตุลาคม
2550
เอกสารเผยแพร่ ( Flash File ) Click !


ผลงาน Website ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสตร พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver  อบรม วันที่ 29 - 30 ตุลาคม
2550 Click !

ผลงาน E- Book ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
รุ่นที่ 1
(อบรม วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ และ 10 มีนาคม
2550)
รุ่นที่ 2(อบรม วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2550)
เอกสารเผยแพร่ Click !
 
ผลงานนำเสนอของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้์โปรแกรม Microsoft Office 2003 (สำหรับพระภิกษุ - สามเณร)
อบรม วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม
2551 Click !

(วิทยากรของมูลนิธิฯ รม.ดำเนินการจัดฝึกอบรม) 

E-Book เรื่องความรู้พื้นฐานและ
วิธีใช้งาน Microsoft Word
ชั้นประถมศึกษา

E-Book บทเรียนคอมพิวเตอร์
การออกแบบ - การเลือกใช้สี
ชั้นประถมศึกษาี 

E-Book เรื่องความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1

E-Book  ชุดการเรียนรู้
การบริหารจัดการการเงิน
อย่างพอเพียง เล่ม 1


อบรม flash รุ่นที่ 3 สอนวาดหน้าการ์ตูนค่ะ


ครูโต้งสอน Flip Publisher


ครูเตือนใจ กำลังสอนทำเว็บไซต์

อบรมพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างสนุกสนาน

ครูปิ่น - สอนทำ E-Book รุ่นที่ 2

ครูไก่ สอนทำผีเสื้อบินได้ ในการอบรม Flash รุ่นที่ 2

ครูปิ่น สอนทำ E-Book ในการอบรม รุ่นที่ 1

ครูไก่ แนะนำการทำสคริปต์บทเรียน ใน Flash รุ่นที่ 1
 

 

Copyright ©. All right reserved for more information or any comment. Any suggestions please contact : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  อาคาร สพฐ.๒ ชั้น ๓  กระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๑-๒๑๕๖, ๐-๒๒๘๒-๙๘๒๘
 
Web designer and web developer by Pinratn Nawachatthamrong
มีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์กรุณาส่งมาที่ E-mail : pin@kmutnb.ac.th
 ปรับปรุงล่าสุด : 10 ธันวาคม 2551 [Last Updated : December 11 , 2008]