หลักสูตร การตกแต่งบทเรียนด้วย Flash เบื้องต้น อบรมระหว่างวันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2551 ณ โรงเรียนพญาไท