ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการ E - Learning เป้าหมายในประเทศ
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 1
วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2550

     
 

Up