ส่วนที่ 1  การอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-Book) 

1.      ประเมินความรู้พื้นฐานผู้เข้าอบรมเพื่อปรับพื้นความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

2.      จัดฝึกอบรมตามกำหนดเวลา

3.      ผู้เข้าอบรมออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คนละ  1  ชิ้น

4.      ติดตามผลการฝึกอบรม

  ส่วนที่ 2  การอบรมการสร้างสื่อสำหรับสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ตด้วย  Page  Maker 

1.      ประเมินความรู้พื้นฐานผู้เข้าอบรมเพื่อปรับพื้นความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

2.      จัดฝึกอบรมตามกำหนดเวลา

3.      ผู้เข้าอบรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ตคนละ  1  ชิ้น

4.      ติดตามผลการฝึกอบรม

  ส่วนที่ 3  การอบรมการออกแบบบทเรียนสำหรับ  eLearning  ด้วย  Flash 

1.      ประเมินความรู้พื้นฐานผู้เข้าอบรมเพื่อปรับพื้นความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

2.      จัดฝึกอบรมตามกำหนดเวลา

3.      ผู้เข้าอบรมออกแบบตัวอย่างเนื้อหาบทเรียนด้วย  Flash  คนละ  1  ชิ้น

4.      ติดตามผลการฝึกอบรม

  ส่วนที่ 4  การอบรมการออกแบบบทเรียนสำหรับ  eLearning  ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมอื่นๆ

1.      ประเมินความรู้พื้นฐานผู้เข้าอบรมเพื่อปรับพื้นความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

2.      จัดฝึกอบรมตามกำหนดเวลา

3.      ผู้เข้าอบรมออกแบบตัวอย่างเนื้อหาบทเรียน  คนละ  1  ชิ้น

4.      ติดตามผลการฝึกอบรม