1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูอาจารย์โรงเรียนประถมศึกษาด้านมัลติมีเดียและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  2. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ  E-Book  เพื่อการเรียนการสอน
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ  สื่อสิ่งพิมพ์  คู่มือ  และเอกสารอื่นๆ  เพื่องานพิมพ์  และอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบบทเรียนสำหรับ  eLearning  ด้วยกราฟิก  และแอนิเมชั่น
  5. เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบบทเรียน  eLearning  ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมอื่นๆ