โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาบทเรียน
e-Learning
เป้าหมายภายในประเทศ ประจำปี  2550

          ด้วยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา    ได้ร่วมมือกันในด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ใช้สอนออกอากาศในสาขาวิชาช่างยนต์  ณ  วิทยาลัยการอาชีพ  วังไกลกังวล  ตั้งแต่ ปี  2546  เป็นต้นมา

          ในปี  2548  เป็นต้นมา  บุคลากรของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้เชี่ยวชาญให้เป็นที่ปรึกษาของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยจากนายกสมาคม  สำหรับรายการนวัตกรรมสำหรับออกอากาศชื่อ  “ก้าวใหม่การศึกษาไทย”  เป็นรายการที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบให้สมาคมดำเนินการ  โดยการนำนวัตกรรมการศึกษา  งานวิจัย  และกิจกรรมทางนวัตกรรมที่ส่งเสริมซึ่งส่งผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นของนักเรียนระดับประถม  และได้ดำเนินการออกอากาศไปแล้วเป็นจำนวนมากกว่า  12  เรื่องในปี  2549  ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ  60 ปี

          นอกจากนี้ในปี  2550  ทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย  คณะทำงานพัฒนาระบบ e-Learning  เป้าหมายภายในประเทศ    เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำบทเรียนดังกล่าว  และในปี  2549  ที่ผ่านมา  ก็ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับครูโรงเรียนประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง  และเห็นควรจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมในปี  2550  โดยกำหนดจัดเพิ่มพูนความรู้โดยแบ่งออกเป็น        ด้านเนื้อหาของ  1.  การออกแบบการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  2.  การออกแบบเนื้อหาและจัดทำคู่มือด้วยโปรแกรม  PageMaker  3.  การออกแบบเนื้อหาบทเรียนด้วยโปรแกรม  Flash  และรวมทั้งระบบ  eLearning  และอื่น ๆ  ต่อไป