สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๓๑๓ (๑๗๐)

Print รายชื่อคณะกรรมการและกำหนดการฝึกอบรม ที่นี่ค่ะ

รายชื่อคณะทำงานพัฒนาบทเรียน eLearning เป้าหมายภายในประเทศ
การอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (
E-Book)
วันที่   ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ และ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๐  ณ  โรงเรียนพญาไท  กรุงเทพมหานคร

๑.  คุณหญิงพวงรัตน  วิเวกานนท์                       ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบ eLearning เป้าหมายภายในประเทศ

๒.  นายเสริมศักด์  คำแย้ม                                   อุปนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา

๓.  นายสงวน  แพทองคำ                                    ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ

                                                                          กรรมการบริหารโรงเรียนวังไกลกังวล

๔.  นางสมร  นาคะสิงห์                                      ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

                                                                           คณะทำงานโรงเรียนวังไกลกังวล

๕.  นายบัณฑิต  พัดเย็น                                       ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

๖.  นายบุญธรรม  ทองไกร                                  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบางบัว

๗.  นายบุญธรรม  แก้วสาร                                 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

๘.  นางแสงรวี  วาจาวุทธ                                   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพญาไท

๙.  นายไพโรจน์  คลังนุช                                     ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑๐.  นายเสรี  วะราโภ                                         ครูใหญ่โรงเรียนวังไกลกังวล

๑๑.  นายพิสิฐ  นาครำไพ                                     ศึกษานิเทศก์ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1

๑๒.  นายสินชัย  โรจนไพฑูรย์                              ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

๑๓  นายบรรพต  ดีคำ                                          หัวหน้าฝ่ายเทคนิค สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

๑๔.  นายประยงค์  รอดหริ่ง                                หัวหน้าควบคุมการออกอากาศ โรงเรียนวังไกลกังวลฝ่ายประถม

๑๕.  นางพิมพ์นารา  รัตนเรืองภิญโญ                   รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

๑๖  นางสาวรัตนา  จุรุพันธ์                                  ครูโรงเรียนวังไกลกังวล

๑๗.  นางสาวเยาวลักษณ์  พรมศรี                        อาจารย์โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑๘.  นางสาวสุภารัตน์  โนโชติ                            อาจารย์โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑๙.  นางสาวสุจิตร  กำลังเดช                              อาจารย์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

๒๐.  นางบังอร  ภูพัฒนะ                                     อาจารย์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

๒๑ นางเตือนใจ  วสเกษม                                  อาจารย์โรงเรียนพญาไท

๒๒.  นายจิรศักดิ์  สุขกล่ำ                                    อาจารย์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

๒๓.  นางแสงดาว  เทียมทัน                               หัวหน้าแผนกโยธา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

                                                                         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

๒๔.  นายอดิศักดิ์ เซ็นเสถียร                               อาจารย์สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

                                                         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ            

๒๕.  นางสาวปิ่นรัตน์  นวชาตธำรง                     อาจารย์สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

                                                         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ            

๒๖.  นางสาวภัสสรา  วิเวกานนท์                        อนุกรรมการฝ่ายเลขาธิการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาฯ

๒๗.  น.ต. หญิงอุบลวรรณ  อนันตศิริ                  อนุกรรมการฝ่ายเลขาธิการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาฯ

๒๘.  นางสาวจุรีพร  จุรุพันธ์                               อาจารย์โรงเรียนวังไกลกังวล ฝ่ายประถม

๒๙.  นายทิตต์  ต่วนโต                                       เจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

๓๐.  นางสาวพรสิริ  สบเสถียร                            เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ทำการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวังไกลกังวล