ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม E - Learning เป้าหมายในประเทศ
หลักสูตรการออกแบบบทเรียนสำหรับ E - Learning ด้วย Flash เบื้องต้น รุ่นที่ 1
วันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2550

   

Up