พระมหาอรุณศักดิ์
วัดกระจับพินิจพระมหาชาตรี

วัดชลอสามเณรเอกพล
วัดเขมาภิรตารามสามเณรนพรัตน์
วัดมัชฌันติการามพระภัยทูร
วัดเขมาภิรตารามพระ
รุ่งทิวา
วัดสังฆทาน

วิทยากรหลักอ.
ปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
pin@kmutnb.ac.th


ผู้ช่วยวิทยากรอ.ภราดร เสถียรไชยกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
s_paradorn@hotmail.comอ.วีรพล ศิริพรรค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
wrs@kmutnb.ac.th

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 7 มิถุนายน 2551
1

Up