ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม E - Learning เป้าหมายในประเทศ
หลักสูตรการออกแบบบทเรียนสำหรับ E - Learning ด้วย Flash เบื้องต้น รุ่นที่ 2
วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2550