ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการ E - Learning เป้าหมายในประเทศ
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม
Macromedia Dreamweaver รุ่นที่ 1
วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2550