สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศพถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย และและสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 โดยมีคณะผู้แทนสมาคมเดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพ ฯ อย่างพร้อมเพรียง
           
กิจกรรมของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย
โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต
จากการประชุมเมื่อวันที่
5 พฤศจิกายน 2553


รายชื่อนักเรียนขอประทานเข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานทุนการศึกษา ประจำปี 2553
จำนวน 129 ทุน

 

รายชื่อผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินฯ
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยคุณหญิงพวงรัตน์ วิเวกานนท์
นายกสมาคมฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (รศ.ดร.คณิต
เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
เทคนิคศึกษา)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.
ประชุมเครือข่าย ฯ ครั้งที่ 1/2550
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี
วันที่ 3 สิงหาคม 2550
คณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี 2550 และการประชุมวิชาการ เรื่อง "การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี วันที่ 4 สิงหาคม 2550 จัดสัมมนา การประชุมใหญ่ประจำปี 2550 มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 300 คน ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
           
จัดสัมมนา การประชุมใหญ่ประจำปี 2550 มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 300 คน ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี คณะกรรมการแถลงผลงานประจำปี 2548 - 2550 และตอบข้อซักถามสมาชิก รองผู้ว่าราชการ จ. จันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานงานมุทิตาจิต สมาชิกสมาคมเกษียณอายุราชการ และมอบโล่เชิดชูเกียรติจากสมาคม
           
เยี่ยมชมสถานที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.จันทบุรี
วันที่ 4 สิงหาคม 2550

นายกและคณะกรรมการสมาคม นำศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปรับใช้รักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนจากทั่วประเทศต่อไำป

   
           
กิจกรรมของคณะกรรมการ การผลิตรายการสารคดีนวัตกรรม ก้าวใหม่การศึกษาไทย

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2551
ณ โรงเรียนราชวินิต (ประถม) กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551

คุณหญิงพวงรัตน์ วิเวกานนท์
นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม

บรรยากาศการประชุม ครั้งที่ 2/2551
ณ โรงเรียนราชวินิต (ประถม) กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551
บรรยากาศการประชุม ครั้งที่ 2/2551
ณ โรงเรียนราชวินิต (ประถม) กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551
           
คณะกรรมการร่วมชมรายการสารคดีฯที่ผลิต
เสร็จแล้ว เพื่อเสนอแนะรูปแบบการจัดทำ
รายการ