ประวัติความเป็นมาของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย

ภูมิหลัง

     ประมาณปลายปีการศึกษา  2516  ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาและอนุบาลใน  ส่วนกลาง  4-5  คน  ซึ่งประกอบด้วย  นายประยูร  เจตะสานนท์  ครูใหญ่เอกโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  นายสะธรรม  ปั้นประเสริฐ  ครูใหญ่เอกโรงเรียนประถมบางแค  นายจรุญ  มุ่งการนา  ครูใหญ่โรงเรียนพร้านีลวัชระ  นายพงศ์ศักดิ์  รัตนวงศา  ครูใหญ่เอกโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  นายประเสริฐ  จีนุพงศ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล  กรมสามัญศึกษา  นายนิพนธ์  ใจยินดี  ผู้ช่วยครูใหญ่รักษาราชการแทนครูใหญ่โรงเรียนพุทธบูชา  ได้นัดพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการ  ที่จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนงานในหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ทำให้สมาชิกได้รับประโยชน์ในการพบปะกันในครั้งนี้เป็นอันมาก  ในระยะต่อมาอีกประมาณ  1  เดือน  จึงได้นัดให้มีการพบปะกันระหว่าง  ครูใหญ่โรงเรียนส่วนกลางอีก  2-3  ครั้ง  โดยมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ  จนต่อมาในครั้งหลังสุด  เมื่อวันอาทิตย์  ที่  28  กรกฎาคม  2517  เวลา  11.30  น.  ได้นัดพบกันครั้งใหญ่ที่ร้านอาหารมีชื่อข้างสะพานกรุงธนฯ  แบบเฉลี่ยค่าอาหารและงดผู้ติดตาม  มีครูใหญ่โรงเรียนในส่วนกลางทั้งประถมและอนุบาลเกือบทั้งหมดมาชุมนุมรับประทานอาหารร่วมกัน  ทำให้เกิดความคิดในการที่จะร่วมกันจัดตั้งกันเป็นชมรมขึ้น  มีการเลือกตั้งประธานชมรม  (อาจารย์ปรีดา  จันทรุเบกษา)  รองประธานชมรมฯ  (อาจารย์วรณี  สุทธเวช  และอาจารย์ทับทิม  บุณยพัชรินทร์)  และกรรมการบริหารอีก  14  คน  ตามรูปแบบของระบอบประชาธิปไตย  ได้จัดให้มีการศึกษาในต่างจังหวัดร่วมกัน มีการพบปะหารือเพื่อดำเนินงานในหน้าที่กันมากครั้งขึ้น  และต่อมาไม่นานนักก็จัดให้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งไปยกร่างระเบียบข้อบังคับของชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  เพื่อให้สมาชิกครูใหญ่ทั้งหมดในส่วนกลางได้  ช่วยกันพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน  เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินงานของชมรมฯ  ต่อไป

     ในระหว่างการดำเนินการยกร่าง  ระเบียบข้อบังคับอยู่นั้น  ก็ได้นำร่างฉบับแรก  เข้าพบปะหารือกับผู้ใหญ่หลายท่านโดยได้มอบหมายให้ประธานชมรมฯ  (อาจารย์ปรีดา  จันทรุเบกษา)  รองประธานชมรมฯ  (อาจารย์วรณี  สุนทรเวช  และอาจารย์ทับทิม  บุณยพัชรนทร์)  และกรรมการบริหารที่ได้จากการเลือกตั้งนำไปเรียนหารือ  อาทิ  อาจารย์เกรียง  กีรติกร  ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  อาจารย์  ดร.ก่อ  สวัสดิ์พาณิชย์  ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอธิบดีกรมสามัญศึกษา  อาจารย์สมาน  แสงมลิ,  อาจารย์  ดร.สาย  ภาณุรัตน์  รองอธิบดีกรมสามัญ,  อาจารย์  ดร.เอกวิทย์  ณ  ถลาง  ผู้อำนวยการกองการประถมศึกษาทุกท่านได้ให้ความเห็นเป็นทำนองเดียวกันว่า  เป็นสิ่งที่ดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุก ๆ ทาง

     จากนั้นมาไม่นานนัก  ระเบียบข้อบังคับชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาก็ผ่านความเห็นชอบ  จากคณะครูใหญ่โรงเรียนในเครือสมาชิกทั้งหมดและได้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินงานของชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2518  เพื่อบริหารงานตามระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ  ต่อไป

     จากเรื่องราวความเป็นมาที่กล่าวโดยสังเขปทั้งหมด  ทำให้ชมรมฯ  ได้เกิดขึ้นด้วยความระมัดระวังและตระหนักต่อภาระหน้าที่ของชมรมฯ  เป็นอย่างดียิ่ง  สมาชิกผู้ริเริ่มต้องเสียสละเพื่อให้เกิดเป็นชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นมา  สมาชิกทุกคนก็มีความปลื้มปิติต่อการที่บุคคล  ซึ่งยังผลให้การดำเนินงานทางโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การก่อตั้งชมรม

     ชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง  ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จากกระทรวงศึกษาธิการ  มีสมาชิกจำนวนมาก  ซึ่งชมรมผู้บริหารได้เริ่มฟักตัวตั้งแต่  ปี  2516  มีคณะกรรมการบริหาร  2  ชุด  ใช้เวลานาน  ถึง  4  ปี  และเมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2518  ได้ดำเนินการยื่นขอจัดตั้งสมาคมฯ  และได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมฯ  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2519  ณ  บ้านเลขที่  73  ซอยเจริญมิตร  ถนนเอกมัย  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  (บ้านผู้อำนวยการวรณี  สุนทรเวช)  ต่อมาสมาคมฯ  ได้ย้ายที่ตั้งสมาคมฯ  มาอยู่ที่  คุรุสัมมาคาร  พญาไท  กรุงเทพฯ  ปี  2531  ย้ายสำนักงานสมาคม ฯ  มาอยู่ที่  291/1  ตึกอาคารอำนวยการโรงเรียนราชวินิต  ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300  โทร. 281-2156

     ข้อบังคับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  มีการแก้ไขเพิ่มเติม  2  ครั้ง  ครั้งแรก  2523  และครั้งสุดท้าย  2531  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาใช้อักษรย่อว่า  “ส.บ.ป”  หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า  “elementary  School  Administrators  Association”  มีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “E.S.A.A.”  ต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็น  “สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย”  ใช้อักษรย่อ  “ส.บ.ท.”  มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “Elementary  School  Administrators  Society  of  Thailand”  มีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “E.S.A.T.” (ประชุมครั้งที่  3/2523  วันที่  22-24  กันยายน  2523)

     เครื่องหมายของสมาคมฯ  เป็นรูปดวงแก้วมีเปลวเพลิงล้อมรอบ  ภายในมีอักษร  “ส.บ.ป.”  (ส.บ.ท)  ดวงแก้ว หมายถึง  ผู้บริหาร  ซึ่งเป็นผู้มีค่าดั่งดวงแก้ว  เปลวเพลิง  คือแสงสว่าง  หมายถึง  ปัญญา

     ต่อมาปี  2531  สมาคมได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุชาดฯ  สยามบรมราชกุมารี  พระองค์ได้พระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย  ย่อ  “สธ”  เป็นเครื่องหมายของสมาคม  มีข้อความในแถบครึ่งวงกลมข้างล่างของพระนามาภิไธย  ย่อ  “สธ”  ว่า  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย