คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
โครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เล่ม 1 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เล่ม 2 (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลป การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ))
   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เล่ม 3 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เล่ม 4 (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลป การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ))
   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)