คณะกรรมการบริหาร ชมรม/สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย (คลิก...ดูหน้าที่คณะกรรมการฯ)

ชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  มีคณะกรรมการบริหาร  2  ชุด

ชุดที่  1  มี     อาจารย์  ปรีดา  จันทรุเบกษา                   ประธาน
                     อาจารย์  สุธรรม  ปั้นประเสริฐ                   เลขานุการ
ชุดที่  2  มี     อาจารย์  จำนูญ  เกียรติมงคล                   ประธาน
                     อาจารย์  ธงชัย   สุขสวัสดิ์                       เลขานุการ

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย  นับแต่แรกตั้งสมาคม  พ.ศ.  2519-ปัจจุบัน  มีนายกสมาคมฯ  3  ท่าน  คือ

1. นายจำรูญ  เกียรติมงคล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง  กทม.  เ็ป็นนายกสมาคมเป็นคนแรก
2. นางสาววรณี  สุนทรเวช  ผู้อำนวยการ  (ระดับ  9)  โรงเรียนดาราคาม  กทม.
3. คุณหญิงพวงรัตน  วิเวกานนท์  ผู้อำนวยการ (ระดับ  9)  โรงเรียนราชวินิต  กทม.

โดย   1. นายกสมาคมคนแรก  นายจำนูญ  เกียรติมงคล  (อดีตรองเลขาธิการ  กปช.  อดีตรองเลขาธิการ  กค.) 
เป็นนายกสมาคมฯ  4  สมัย  คือ
ชุดที่  1   20  ก.ค.  2519  -  20  ก.ค.  2521  (2519 - 2521)
ชุดที่  2   20  ก.ค.  2521  -  9  ส.ค.  2523  (2521 - 2523)
ชุดที่  3   9  ส.ค.  2523  - 9  ส.ค.  2525 - 3 มี.ค.  2527  (2523 - 2527)
ชุดที่  4   9  ส.ค.  2525  -  20  ก.ค.  2527 - 5  สิงหาคม  2531  (2527 - 2531)
 
         2. นางสาววรณี  สุนทรเวช  (อดีตรองผู้อำนวยการ  ระดับ  9  โรงเรียนดาราคาม  กทม)
ชุดที่  5   9  ส.ค.  2527 - 9  ส.ค.  2530  -  5  ส.ค.  2534  (2531  -  2534)

        3. คุณหญิงพวงรัตน  วิเวกานนท์  (อดีตผู้อำนวยการ  ระดับ  9  โรงเรียนราชวินิต คนที่ 1  กทม.  และอดีตวุฒิสมาชิก)  เป็นนายกสมาคมฯ  ตั้งแต่สมัยที่  6 - ปัจจุบัน
ชุดที่  6 - 15           (2534 - 2536),  (2536 - 2538), (2538 - 2540),
                               (2540 - 2542),  (2542 - 2544),  (2544 - 2546),
                               (2546 - 2548),  (2548 - 2550),  (2550 - 2552),
                               (2552 - 2554)

ตำแหน่งเลขาธิการสมาคมฯ  ตั้งแต่สมัยก่อตั้ง  -  ปัจจุบัน  มีทั้งหมด  7  คน

1. ว่าที่ร้อยตรี  จรุญ  มุ่งการนา  เป็นเลขาธิการสมาคม ฯ  คนแรก  (2519 - 2521)
2. คุณหญิงพวงรัตน  วิเวกานนท์          (2521 - 2530)
3. นายธงชัย  คงชนะ                          (2530 - 2534)
4. นางเพ็ญพรรณ  ยูวเวช                    (2537– 2538)
5. นางสมร  นาคะสิงห์                         (2538 - 2540)
6. นายบุญส่ง  วัฒนาการ                     (2540 - 2544)
7. นายสำราญ  เจริญพักตร์                 (2544 - 2546)
8. นายบัณฑิต  พัดเย็น                        (2546 - ปัจจุบัน)